Title: 《天佑尼泊尔》
No. B00404 Section: Monochrome Share :  
Introduction: 大地震对尼泊尔人民印象太深刻太残酷了。因此,大家都希望老天能保佑尼泊尔。

68

  • Time:2015-8-15 Location:尼泊尔巴德岗古城